Úvod


By Holická Naďa - zveřejněný:25 Leden 2010

VÍTÁME  VÁS  NA  STRÁNKÁCH  MŠ

 

Naše motto :

              „ Řekni mi a zapomenu,

                 ukaž mi a vzpomenu si,

                 nech mě udělat

                 a  zapamatuji si na celý život. "

 

          
 
       

Základní údaje o MŠ

Název :                Základní škola a Mateřská škola Dvory, přísp. org.
Adresa :              Dvory 40, 288 02 Nymburk
Zřizovatel :       obec Dvory
Telefon :             325 531 387
IČO :                      70989530
E-mail :               zsdvory@seznam.cz
Oficielní web :  http://www.zsmsdvory.cz/

Vedoucí učitelka MŠ:      Lenka Pácalová
Učitelka:                          Božena Soukalová

 

Filosofie naší mateřské školy

Chceme ukázat dětem svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak jako v pohádce nebo v písničce.
Budeme se snažit o to, aby naše škola zůstala školou „mateřskou“. Chceme dětem otevírat svět s láskou, tak, aby na naši školičku rády vzpomínaly.

 

                  

            

Koncepce školy

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu – citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

 

  

 

Úkoly naší výchovně vzdělávací práce

- doplňovat rodinnou výchovu
- potlačovat nepřátelské postoje a agresivitu mezi dětmi, učit se řešit   problémy         a spory dohodou
- rozvíjet komunikativní a interaktivní schopnosti a dovednosti
- posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem

 

          

                

 

Obecná charakteristika

  Naše vesnická mateřská škola je jednotřídní. Od roku 1994 sídlíme v jedné budově společně se základní školou /1-5 r./ a od 1. 12. 2002 tvoří MŠ společně se ZŠ Dvory jeden právní subjekt. ZŠ se nachází v prvním patře. Budova školy stojí u nefrekventované vedlejší ulice,  je zde klid a bezpečno.

Během prázdninových měsíců v r. 2010 byla provedena v celé budvě velká rekonstrukce. Došlo k celkovému zateplení bzdovy a naše škola dostala nový kabát v podobě meruňkové fasády. Bylo zkvalitněno vytápění výměnou celého systému a přechodem na plyn.

 

               

Společně se ZŠ využíváme jídelnu, tělocvičnu, velkou zahradu, která je vybavena pískovištěm, pružinovou a kládovou houpačkou, šplhací věží, klouzačkou, prostorným altánkem a bazénem. Dále se zde nachází prostor pro přehazovanou i místo pro skok do dálky. Zahrada umožňuje dětem dostatek pohybové aktivity.

 

               

 

Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin.

Kapacita MŠ byla od 1. 9. 2007 zvýšena na 21 dětí, o které se starají dvě pedagogické pracovnice.

Do MŠ dochází děti z místní obce Dvory a obcí přilehlých – z Čilce a z Velelib, od 1. 9. 2008 i děti ze Všechlap, Kamenného Zboží

 

Uspořádání dne v MŠ

  6.30 – 8,00       scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí,

                               individuální a skupinové činnosti nabízené p. učitelkou

  8,00                     uzavření docházky, pitný režim
  8,10 – 9,30       komunitní kruh, spontánní pohybové aktivity, hygiena, 

                               přesnídávka, možnost pokračovat v započatých řízených činnostech,

                               individuálně, skupinově, smyslové hry
  8,45 – 9,30       hygiena, přesnídávka, didakticky cílené činnosti ve
                                 skupinách, smyslové hry
  9,30 – 11,30       pobyt venku

11,30 – 12,00     hygiena, oběd

12,00 – 12,15    hygiena, rozchod dětí, které jdou po obědě domů,

                              příprava na odpočinek
12,15 - 14,15     odpočinek - poslech pohádky, relaxace
14,15 – 16,00    hygiena, odpolední svačina, programový blok dle stanoveného tématu

                               hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností,

                              dle počasí pobyt na školní zahradě

Denní uspořádání dne je natolik flexibilní, že může reagovat na aktuální potřeby školy, změny počasí či aktuálně změněné potřeby a přání dětí. Proto jsou uvedené časové termíny orientační.

Rodič je povinen předat dítě osobně p. učitelce nebo pověřené pracovnici, teprve potom může opustit prostory MŠ.

Prosíme rodiče, aby dodržovali scházení dětí do 8,00 hodin.

 

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (Vyhláška č. 14/ 2005 Sb. O předškolním vzdělávání, Zákon 561/ 2004 Sb.

Školní vzdělávací program s názvem „Svět je plný tajemství a barev, pojďme ho společně objevovat“ je volně přístupný rodičům k nahlédnutí v chodbičce MŠ.

Odhlašování dětí z obědů a omlouvání dětí z docházky každý den do 8,00 hod. na telefonu 325 531 387.

 

                  

Personální a pedagogické zajištění

Lenka Pácalová - vedoucí učitelka

Božena Soukalová - učitelka

Vedoucí učitelka mateřské školy má předepsanou kvalifikaci, druhá paní učitelka má také předepsanou kvalifikaci, t.j. pedagogické vzdělání pro předškolní výchovu. Paní učitelky se dále sebevzdělávají, čtou odborné knihy a časopisy (Informatorium, Učitelské noviny), dle možností se účastní akcí DVPP, pracují týmově v souladu se ŠVP.
Při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí spolupracujeme s odborníky (PPP Nymburk) a s rodiči dítěte.

 

                    

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Snažíme se o přátelské vztahy mezi rodiči a MŠ , o posilování oboustranné důvěry,otevřenosti a vstřícnosti a o zapojení rodičů do aktivit školy.Nabízíme rodičům společné objednávky knih a hraček a zapůjčení odborné literatury.Pravidelně se s rodiči scházíme a informujeme je o všem důležitém, co se týká jejich dítěte a dění v MŠ. Rodiče jsou průběžně seznamováni s úspěchy dítěte a nabízíme jim pomoc při řešení různých problémů s dítětem. Velkou oblibu si získalo „společné vyrábění“ svátečních dekorací.
Rády bychom, aby se rodiče více zajímali o výsledky vzdělávání svých dětí, aby se spolupodíleli při plánování činnosti mateřské školy (krátkodobé i dlouhodobé projekty, organizování výletů apod.). Vítáme jakoukoliv vhodnou sponzorskou a brigádnickou pomoc rodičů. 

                 

 

Pro zkvalitnění a rozvíjení programu naší  MŠ dále spolupracujeme s :         

  -   logoped.asistentkou a PPP v Nymburce
  -   zřizovatelem školy
  -   radou školy
  -   Policíí ČR v Nymb.
  -    Městskou knihovnou v Nymb.
  -   ZŠ Dvory
 -    MŠ Straky
 -    drobnými podnikateli v obci

 

                               

 

Hlavní ustanovení vnitřního řádu MŠ:

Provoz školy je od 6.30 do 16,00 hod. Děti se do školy mohou přijímat kdykoli v průběhu dne (nutno domluvit předem). Škola se v 8 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká – pro vstup je nutné použít označený zvonek u vstupních dveří .

„Školné“ (příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ) se po dohodě s obecním úřadem vybírá ve výši 400 Kč a to vždy do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

Všechny přihlášené děti by měly školu pravidelně navštěvovat, každá nepřítomnost musí být rodiči řádně omluvena.

Onemocní-li dítě v MŠ během dne, budou rodiče neprodleně informováni a podle svých možností si dítě co nejdříve vyzvednou z MŠ

Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé. Paní učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny -

s p. uč. Soukalovou B.

Stravné se platí  zpětně v hotovosti u vedoucí školního stravování(termín platby je včas oznámen na nástěnce MŠ) nebo bezhotovostně na účet školy

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí buď den předem, v případě nemoci ještě ráno do 8.00 hodin (telefonicky nebo osobně u p.uč.nebo p.kuchařky)

 

                  

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

 

Podmínkou přijetí je:

  • Žádost o přijetí do Základní školy a Mateřské školy Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace musí být podána v řádném termínu, a musí být potvrzena lékařem.

  • Dítě musí být podle § 108 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. řádně očkováno.

 

 

Pro přijímání dětí jsou zohledněna tato kritéria:

    1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky / Školský zákon č. 561/2004 § 33,34 a vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání/

    2. děti s trvalým bydlištěm a s místem pobytu ve Dvorech a Velelibech, podle data narození (sestupná řada)

    3. v případě nenaplnění kapacity Mateřské školy a Základní školy Dvory, okres Nymburk, příspěvková organizace budou přijímány děti s trvalým bydlištěm a místem pobytu v Čilci a z okolních obcí

 

  • O přijetí dítěte do Základní školy a Mateřské školy Dvory, okr. Nymburk, příspěvková organizace rozhoduje ředitelka školy

  • O výsledku zápisu vyrozumí písemně zákonného zástupce dítěte

 

 

Tato kritéria byla projednána a schválena zastupitelstvem Obecního úřadu Dvory

dne: 26. 6. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola Dvory
Dvory 40
Nymburk
288 02
tel. 325 531 387
zsdvory@seznam.cz
IČO:70989630

Zaměstnanci

Mateřská škola

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Lenka Pácalová

Božena Soukalová

 

Základní škola

ředitelka:

Mgr. Jarmila Blažková

 

DiS. Pavlína Červinková

Mgr. Naďa Holická

 

vychov. škol. družiny:

Kamila Brabcová

Mgr. E. Hladíková

 

Školní jídelna

vedoucí stravování:

Božena Soukalová

kuchařka:

Jitka Launová

pomocná kuchařka:

Pavlína Šimonová

 

Školnice

Pavlína Šimonová

Náhodný obrázek

P6230244