PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny


By Soukalova Božena - zveřejněný:22 Únor 2011

Provozní řád školní jídelny vyplývá z:
- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 119
- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol…
- vyhlášky. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Organizace provozu stravování

1. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.
2. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.15 do 14.00 hodin.
Jídelna připravuje obědy i pro cizí strávníky, kteří si odnášejí jídlo ve vlastních jídlonosičích, pro obědy si chodí vchodem pro personál kuchyně.
Výdej obědů: 11.15 - 11.30 hod. cizí strávníci
                      11.30 - 13.30 hod žáci MŠ a ZŠ

3. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách jídelny se
chovají strávníci tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předšk.,
základ., stř. , vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

4. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí
pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu).

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem
pedagogický pracovník, který vykonává dozor dle rozpisu, který je umístěn na malé
nástěnce ve školní jídelně. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou,
učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto
pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

6. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor.
V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, příp.
zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

7. Odhlášky a změny
Obědy si strávníci odhlašují den předem. V případě, že strávník onemocní, oběd si může odhlásit telefonicky do 8.00 hod. ve škol. kuchyni. Onemocní-li a nestačí si
oběd odhlásit, může si oběd odebrat do vlastních čistých nádob, ale pouze první den nemoci. Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole, nelze vydávat stravu domů.

8. Placení obědů
Obědy se platí dle pokynů uvedených na informačních nástěnkách u jednotlivých skupin ( tj v MŠ, ZŠ a pro cizí strávníky) u vedoucí jídelny p. Soukalové B.
Přesný den a doba placení je vždy včas oznámena na nástěnce. Stravné se vybírá v hotovosti, (strávník obdrží příjmový doklad o zaplacení) nebo bezhotovostně přes účet školy.

9. Ceny obědů ve školní jídelně:

• skupina 3 – 6 let ……….11,- Kč MŠ ( přesnídávka)
• skupina 3 – 6 let………28,- Kč MŠ (  přesnídávka + oběd)
• skupina 3 – 6 let ………34,- Kč MŠ (  přesníd. + oběd +  svačina)
• skupina 7 - 10 let …….33,- Kč MŠ (  přesnídávka + oběd)
skupina 7 – 10 let …….39,- Kč MŠ (  přesnídávka + oběd +  svačina)
• skupina 7 – 10 let …….22,- Kč ZŠ I. stupeň
• skupina 11 – 14 let … 23,- Kč ZŠ II. stupeň
• zaměstnanci ……………24,- Kč Z
• cizí strávníci ……………50, - Kč C
Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování – příloha 2 jsou žáci zařazováni
do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného
podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku,
ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 7. Dle školského zákona 561/2004 Sb. - § 24
končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 

10. Žáci MŠ a ZŠ dostávají ovoce min. 2x a více dnů v týdnu dle nabídky dodavatele, cizí strávníci 1x v týdnu.
Nápoje jsou vydávány pouze žákům a zaměstnancům, cizí strávníci mají oběd bez
nápojů.

11. Jídelní lístek je vyvěšován v prostoru chodby MŠ na nástěnce, na chodbě v 1. poschodí pro žáky ZŠ a v prostoru vchodu pro cizí strávníky.

 

12. Zaměstnanci školní kuchyně:

          Božena Soukalová - vedoucí školní kuchyně

          Jitka Launová - kuchařka

          Martina Černíková - pomocná kuchařka

Ve Dvorech dne 1.9.2013

Vypracovala: Božena Soukalová
vedoucí ŠJ

Schválil:Mgr. Jarmila Blažková
ředitelka školy

Marie Hodboďová
starostka obce Dvory

Štítky

Kontakt

Základní škola Dvory
Dvory 40
Nymburk
288 02
tel. 325 531 387
zsdvory@seznam.cz
IČO:70989630

Zaměstnanci

Mateřská škola

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání:

Lenka Pácalová

Božena Soukalová

 

Základní škola

ředitelka:

Mgr. Jarmila Blažková

 

DiS. Pavlína Červinková

Mgr. Naďa Holická

 

vychov. škol. družiny:

Kamila Brabcová

Mgr. E. Hladíková

 

Školní jídelna

vedoucí stravování:

Božena Soukalová

kuchařka:

Jitka Launová

pomocná kuchařka:

Pavlína Šimonová

 

Školnice

Pavlína Šimonová

Náhodný obrázek

DSC00881